Nieuwsoverzicht

Privacyverklaring

Privacybeleid

U komt met ons in aanraking in het kader van onze dienstverlening als makelaardij. Ten behoeve van deze dienstverlening verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie van u. Dit doen wij om verschillende redenen. Dit kan zijn op grond van een wettelijke plicht, in het kader van uitvoering van een overeenkomst, omdat u ons benadert als zoeker van een woning- of bedrijfspand of om u onze diensten aan te kunnen bieden. Wij verkrijgen deze informatie doordat wij u er om vragen in het kader van onze dienstverlening, doordat u onze website bezoekt of doordat u anderszins met ons in contact treedt bijvoorbeeld via sociale media.

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens door ons aan onze branche organisatie NVM worden verstrekt en wat de NVM met deze gegevens doet. Tevens zullen wij uitleggen welke gegevens aan Brainbay B.V. (een dochtermaatschappij van de NVM) worden verstrekt en wat Brainbay B.V. met deze gegevens doet.

Wie zijn wij?
Wij zijn een makelaarsbedrijf dat bestaat uit verschillende vestigingen en onderdelen. Wanneer u met één van onze vestigingen in aanraking komt is dit privacy beleid van toepassing. Onze vestigingen:

 • Van Herk Makelaars – vestiging Krimpen aan den IJssel
 • Van Herk Makelaars – vestiging Capelle aan den IJssel
 • Van Herk Makelaars – vestiging Gouda (wonen)
 • Van Herk Makelaars – vestiging Gouda (BOG)
 • Van Herk Makelaars – vestiging Zoetermeer
 • Van Herk Makelaars – vestiging Rotterdam (wonen)
 • Van Herk Makelaars – vestiging Rotterdam (BOG)
 • Van Herk Makelaars – vestiging Berkel en Rodenrijs
 • Van Herk Makelaars – vestiging Schoonhoven
 • Van Herk Nieuwbouwmakelaars – vestiging Rotterdam
 • Van Herk Makelaars Excellent – vestiging Rotterdam
 • Van der Giessen & Van Herk Makelaars – vestiging Ridderkerk
 • Den Rooijen & Van Herk Makelaars – vestiging Spijkenisse
 • WoonSchuijt Makelaars – vestiging Zevenbergen

Van welke van onze diensten maakt u gebruik?
Het doel van het verwerken van uw gegevens verschilt en is afhankelijk van waarom u met ons in contact bent (gekomen). Hetzelfde geldt voor de bewaartermijnen en de mogelijke verstrekking van gegevens aan derden in het kader van de dienstverlening.

a. Opdracht (ver- of aankoop of huur/verhuur of taxatie)

U heeft met ons een bemiddelingsovereenkomst gesloten voor de verkoop en/of verhuur van uw woning of bedrijfspand, of juist in het kader van aankoop of huur van een woning of bedrijfspand. U heeft ons opdracht gegeven uw woning of bedrijfspand te taxeren.

b. Bezichtiging/koper/huurder

U heeft interesse in een woning of bedrijfspand dat door ons in opdracht van de eigenaar wordt aangeboden voor verkoop of verhuur. U maakt een afspraak voor bezichtiging met één van onze makelaars. Mogelijk bent u ook de koper of huurder van het betreffende pand.

c. Zoeker/geïnteresseerde

U bent op zoek naar een woning of bedrijfspand en benadert ons in dat kader. U komt met ons in aanraking via onze website, via www.funda.nl, via sociale media, telefonisch, per mail of u bezoekt één van onze vestigingen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Afhankelijk van de reden van ons contact, verwerken wij gegevens die wij van u hebben ontvangen. Wanneer er sprake is van een opdracht als bedoeld onder a of wanneer u een pand dat wij voor de eigenaar aanbieden koopt of huurt als bedoeld onder b, verzamelen wij de meeste gegevens van u.

Het kan dan gaan om:

contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

gegevens die nodig zijn om u te identificeren (in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) c.q. gegevens van de uiteindelijk belanghebbende in geval van een rechtspersoon;

de redenen waarom u onze diensten afneemt of juist beëindigd;

de omschrijving en kenmerken van het pand, zoals vraagprijs, bouwjaar, oppervlakte, kadastrale gegevens, maar ook foto’s en video’s van het pand;

overige gegevens die nodig zijn voor opmaak van een koop- of huurcontract van het pand;

in geval van huur: (financiële) gegevens ten behoeve van een huurderstoets;

correspondentie e.d. aangaande de dienstverlening en/of gevoerde onderhandelingen.

Wanneer u een pand dat wij voor de eigenaar aanbieden bezichtigt, maar niet koopt of huurt of
wanneer u zich inschrijft als zoeker/geïnteresseerde (c), dan verwerken wij uw contactgegevens, de kenmerken van het pand dat u zoekt en de reden dat u zoekende bent.

Met welk doel verwerken wij de gegevens?
Bovengenoemde gegevens worden door ons verzameld en verwerkt om verschillende redenen. Dit kan zijn in het kader van een wettelijke plicht, zoals onze verplichting om koper en verkoper te identificeren in het kader van de Wwft. Of het kan zijn ter uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld om promotie te maken voor uw woning, om een koop- of huurovereenkomst op te maken, om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van een potentiële huurder, om de waarde van uw pand te bepalen etc. Contact- en transactiegegevens verwerken wij ook om u nu of in de toekomst te benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek en/of ter promotie van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren wij echter langdurig.

Uw contactgegevens bewaren wij 20 jaar.

De gegevens en kenmerken van het pand, alsmede de uiteindelijke transactie-documentatie en correspondentie bewaren wij 20 jaar, ook in het kader van aansprakelijkheidsrecht.

Gegevens ontvangen in het kader van een huurderstoets bewaren wij 3 jaar.

De bewijslast dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben uitgevoerd, bewaren wij minimaal 5 jaar na 31 december van het betreffende jaar;

Overige gegevens bewaren wij uiterlijk 10 jaar.

Aan welke derden verstrekken wij de gegevens?
Wanneer wij gegevens aan derden verstrekken, dan doen wij dit op een zorgvuldige wijze. Ook verstrekken wij nooit meer gegevens dan nodig in het kader van onze dienstverlening in het betreffende geval. Derden aan wie wij gegevens verstrekken, kunnen zijn:

potentiële kopers en/of huurders van uw pand, waaronder door middel van promotie op www.funda.nl, onze eigen website of sociale media;

aan verkoper/verhuurder/koper/huurder en/of diens makelaar;

aan de notaris in geval van een transactie;

aan de FIU (financial Intelligence Unit – Nederland) in het kader van de Wwft;

aan dienstverleners, zoals fotografen, bouwkundigen, kadaster, ook ter promotie van uw woning;

aan validatie-instituten (taxatie);

aan de NVM;

aan Brainbay B.V;

aan Funda.

Wanneer wij bijvoorbeeld voor u hebben onderhandeld bij de koop van een woning die bij een andere makelaar wordt aangeboden, zullen wij aan die makelaar contact- en persoonsgegevens verstrekken, alsmede gegevens over de transactie ten behoeve van de opmaak van de overeenkomst. Of wanneer u verkoper bent, en wij een fotograaf opdracht geven uw pand te fotograferen, voorzien wij hem van uw contactgegevens en niet meer.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen zijn wij de “verwerkingsverantwoordelijke”. Kijk voor de contactgegevens van de diverse vestigingen op onze website. Indien u contact met ons wil in het kader van de AVG, dan kan dit via:

Van Herk Makelaars
Lopikerplein 2
2871 AN Schoonhoven
info@vanherk.nl

Gegevensverstrekking aan de NVM en Brainbay B.V.
De NVM is onze brancheorganisatie. Brainbay B.V. is een dochtermaatschappij van de NVM en voorziet de NVM en de vastgoedmarkt van data- en informatieproducten. Bij een aantal diensten worden door ons ook gegevens verstrekt aan onze branche organisatie NVM en Brainbay B.V. De NVM/Brainbay B.V. doet het volgende met deze gegevens:

Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. Lees aan het slot van deze tekst wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM KvK 30102683 Postbus 2222 3430 DC Nieuwegein cv@nvm.nl NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus
Wij – en ook de NVM/Brainbay B.V. – nemen uw privacy serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Wij besteden aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de vestiging die aan u de dienst heeft verleend. Zij komen er dan zo spoedig als mogelijk bij u op terug.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de betreffende vestiging. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Ook voor vragen over de gegevens die de brancheorganisatie NVM/Brainbay B.V. verwerkt kunt u bij de vestiging terecht. Bij de NVM/Brainbay B.V. geldt als uitgangspunt dat geen namen of andere direct identificerende gegevens worden verwerkt.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik, neem dan contact met ons op. Mochten wij er niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijlage: Gegevensgebruik door de NVM
Wij verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/Brainbay B.V. NVM/Brainbay B.V. is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.

De NVM/Brainbay B.V. verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

VM-taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.

Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.

Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u de bij NVM/Brainbay B.V. verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.